Societat Catalana de Salut Laboral

Documents


COVID-19
15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

09/05/2020

Grup de Treball per a l’elaboració de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/es especialment sensibles front el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

09/05/2020

Grupo de trabajo para la elaboración de criterios para la gestión de personas especialmente vulnerables y trabajadores/as especialmente sensibles frente al SARS-CoV-2 en las empresas de Cataluña. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

10/11/2020

En el document adjunt trobareu una nova actualització de la "Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19"

12/11/2020

S'ha publicat l'actualització del document "ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19", del Ministeri de Sanitat.

31/10/2020

Actualitzat: 18.10.2020

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Aquest procediment d’actuació està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació.

21/01/2021

Accediu a la informació des d'aquest enllaç.

21/01/2021

Informació en el document adjunt.

21/01/2021

Col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics): el CCMC està en contacte permanent amb el Departament de Salut per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir l’administració de la vacuna en les properes setmanes (segons disponibilitat de dosis i de recursos).

Per poder definir el nombre de metges i metgesses que presten serveis assistencials al sector privat que hi estiguin interessats, cal emplenar el formulari que trobareu en aquest enllaç.

22/01/2021

Presentació que la Dra. Carmen Cabezas i Peña, Subdirectora General de Promoció de la Salut,  de l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut,  que va fer a les Associacions  Científiques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 

En representació de la nostra Associació va assistir a la reunió Elisabeth Purtí i Pujals. Presidenta @ SCSL.

Així també, volem donar a conèixer els següent enllaços d'interès del Departament de Salut .

A través d’aquest l'enllaç  es pot accedir al portal global de vacunació contra la COVID 19 amb tota la informació publicada fins a l'actualitat sobre la campanya de vacunació contra la COVID19

S'ha creat una secció específica per als professionals de la Salut amb tota la informació específica i documents, i que s’anirà actualitzant permanentment.

Enllaç directe a les FAQs per a professionals.

Aquí el del document divulgatiu sobre administració i informació essencial:

Els materials gràfics, plantilles de PPT, plantilles de word, etc. i que es poden fer difusió / ús / distribució de tots els materials a través dels seus canals sempre que es consideri.

 

26/01/2021

Consulteu-la en aquest enllaç

26/01/2021

Consulta-la en aquest enllaç

11/02/2021

Podeu accedir al document en aquest correu.

11/02/2021

Podeu consultar-les en aquest enllaç.

19/02/2021

Aquest document s'anirà actualitzant periòdicament.

Guies
07/01/2021

Editada per l'Instituto Nacional de la Seguridad social

Legislació-Normativa consolidada
09/11/2020

Consulteu aquest enllaç.

Codi electrònic de PRL publicat al BOE, que inclou, entre d’altres:

- Normativa general: Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Normativa específica: coordinació, senyalització, llocs de treball, manipulació manual de càrregues, pantalles, agents biològics, cancerígens, químics, equips de treball, equips de protecció individual, mineria, bucs de pesca, construcció, subcontractació, risc elèctric, soroll, vibracions, amiant, radiacions òptiques i camps electromagnètics.

- Normativa dels Serveis de Prevenció: Ordre TIN 2504/2010 i RD 843/2011.

- Normativa d’Inspecció de Treball i infraccions i sancions.

Legislació-Novetats legislatives
03/11/2020

Accediu des d'aquí al Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Distingeix entre el treball a distància amb vocació de continuïtat i el vinculat a la durada de la pandèmia del COVID-19.

Des del punt de vista de la PRL, els articles a considerar són el 15 (dret a la protecció), 16 (avaluació de riscos) i la Disposició transitòria Tercera (treball a distància vinculat a la pandèmia del COVID-19).

Les principals novetats són:

- El document a emplenar per la persona treballadora no serà d'autoavaluació, sinó d'obtenció de dades per a posterior realització de l'Avaluació de riscos per part de la modalitat preventiva.

- Aquest document l’ha de confeccionar el servei de prevenció, fent especial atenció als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius associats a la feina a distància (com ara distribució de jornada, temps de disponibilitat i garantia de descansos i desconnexions).

- No serà obligatòria la visita a el domicili o lloc de treball a distància.

- Si bé es contempla la possibilitat de visita, aquesta apareix com quelcom excepcional i subjecte a autorització de la persona treballadora.

- L’Avaluació de riscos serà específica del lloc informat, de manera que, en cas de canviar d'ubicació, caldrà comunicar-ho i realitzar una nova avaluació.

No obstant, pels teletreballs vinculats al COVID-19, s'acceptarà excepcionalment l'autoavaluació voluntària de la persona treballadora.

09/11/2020

11a actualització, de 7 d’octubre de 2020.

Consulteu-lo en aquest enllaç.

Document del Ministeri de Sanitat que regula obligacions dels SP en matèria d’avaluació dels riscos de l’exposició al COVID-19, formació, seguiment de contactes estrets, proves diagnòstiques, investigació de les causes dels brots, entre altres.  

20/12/2020

Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la que s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15871

En vigor des de l’11 de desembre de 2020.

Transposa la Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió, de 3 de juny de 2020, i parcialment, la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió, de 3 de juny de 2020. 

El seu objectiu és incloure la COVID-19 entre els agents biològics previstos pel RD 664/1997 i assignar-li la categoria 3.

Per això, modifica l’anterior referència Coronaviridae (que tenia categoria 2) dins de l’apartat Virus de l'Annex II, per:

«Coronaviridae (F)Betacoronavirus (G)Coronavirus del síndrome respiratori agut greu (SARS-CoV)

3


Coronavirus del síndrome respiratori agut greu 2 (SARS-CoV-2) 

3


Coronavirus del síndrome respiratori d’Orient Mitjà (MERS-CoV)

3


Altres Coronaviridae de patogenicitat coneguda


 

Tanmateix, substitueix els Annexos IV y V, modificant algunes mesures de contenció.

Podeu consultar el text actualitzat del RD 664/1997 a:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144&tn=1&p=20201210

Tanmateix el trobareu al Codi electrònic de PRL disponible en aquesta pàgina.

22/12/2020

Nova actualització a 21 de desembre del Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció front al coronavirus.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

- Adapta els canvis a l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 (versió de 18 de desembre).

- Incorpora l'Avaluació del risc de transmissió mitjançant aerosols, incidint en la correcta ventilació dels llocs de treball i espais interiors.

- Afegeix el lapse de 24 hores per a valoració del contacte estret (menys de 2 metres, 15 minuts dins de 24 hores i sense EPIs).

- Modifica la Taula 1 pel que fa als escenaris de risc i respecte dels requeriments, remet a l'Avaluació de Riscos. Per tant, l’AR serà obligatòria en qualsevol escenari, incloent el de baixa probabilitat d'exposició.

- Suprimeix l'Annex III que oferia alternatives davant escassetat de mitjans de protecció personal.

- Introdueix la potenciació del teletreball o treball mixt.

07/01/2021

Publicada la modificació del RD 665/1997 d'agents cancerígens, per adaptació a la Directiva europea 2017/2398.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

Inclou la pols respirable de sílice cristalina com a agent cancerigen, amb un valor límit de 0,1 fins a 31 de desembre de 2021 i de 0,05 a partir d'aquesta data.

S'incorporen altres substàncies, com les fibres ceràmiques refractàries, compostos de crom VI, òxid d'etilè, epoxipropà, acrilamida, nitropropà, toluidina, butadiè, hidrazina i bromoetilè.

Respecte dels agents que ja apareixien, el benzè manté el seu valor límit, mentre que es modifiquen els corresponents a la pols de fustes dures i clorur de vinil monòmer.

Tanmateix, es modifica l'article 6 per especificar que els 10 minuts de neteja personal no podran acumular-se ni utilitzar-se per a altres finalitats.
11/01/2021
Així apareix a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021:

"Disposición adicional centésima vigésima séptima. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral.

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021."

02/02/2021
Adjuntem pel seu interès el "Resumen legislativo y jurisprudencial de 2020 en PRL", on es comenten les principals novetats legislatives i sentències del darrer any.
Gran part es dedica al COVID-19, reflexionant sobre la contingència aplicable al contagi, la modificació del RD 664/1997, les activitats preventives específiques, el paper d'Inspecció i dels Serveis de Prevenció, la possibilitat de sancions, recàrrec de prestacions i responsabilitats civils i penals.
Tanmateix, al marge del COVID-19, es comenta la nova regulació del treball a distància, la modificació del RD 665/1997, la nova suspensió del bonus, l'actualització del protocol sanitari de silicosis i sentències referents a l'acomiadament disciplinari per manca d'ús d'EPIS, riscos psicosocials i burnout, condemna superior a dos anys de presó d'una empresària...
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç
04/02/2021

Segons l’article 6 del RD-Llei 3/2021 de 2 de febrer:

- Regirà de l'11 de març de al 2020 (data declaració pandèmia OMS) fins aixecament per part de les autoritats sanitàries de les mesures de prevenció davant el COVID-19.

- Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d'emetre informe on es faci constar l'exposició laboral a l'COVID-19 durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

- L'entitat responsable d'aquestes prestacions serà la que cobreixi les contingències professionals en el moment de produir-se la baixa mèdica.

Més informació en aquest enllaç

13/12/2021

Modificació del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20261

Legislació-Sentències
03/11/2020

Audiència Nacional. Sala Social, núm. 26/2020, de 2 de març.

… cabe concluir que, a pesar de la ausencia normativa y reglamentaria, o de previsión explicita respecto de la temática, los reconocimientos médicos, a pesar de su voluntariedad, nunca deben suponer una carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador, por lo que generalmente deben realizarse dentro de la jornada laboral, y cuando se realicen fuera de ella, su tiempo invertido deberá ser tenido en cuenta como tiempo efectivo de trabajo.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

09/11/2020

El Tribunal Suprem fa una interpretació amplia de l’excepció a la voluntarietat recollida a l’article 22 de la LPRL: supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para… verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

En comptes d’aplicar-la individualment, referida a aspectes o indicis relatius al treballador específic, la predica per lloc de treball, basant-se en la perillositat de l’activitat i en la possible incidència per tercers si aquesta fos desenvolupada per un treballador que no estigués en condicions de fer-ho.

 

- TS, Sala Social, núm. de recurs 178/2014, de 10 de juny de 2015.

700 treballadors de les brigades forestals.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- TS, Sala Social, núm. 259/2018, de 7 de març.

Vigilants de seguretat i escoltes.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TS, Sala Social, núm. 33/2019, de 21 de gener.

Conductors de vehicles oficials i manteniments en alçada.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

09/11/2020

Les sentències exposades a continuació redunden en la manca de vinculació entre les qualificacions d’aptitud, dirigides a un lloc de treball concret, i les incapacitats, referides a l’exercici de la professió habitual.

- TSJ Catalunya, Sala Social, Secció 1, num. 277/2019, de 22 de gener de 2019.

Treballador que dos dies després de l’alta de l’ICAM per curació/millora que li permet realitzar el seu treball habitual, és qualificat de no apte pel SP Aliè i acomiadat per l’empresa.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.


- TSJ Murcia, Sala Social, Secc. 1, num. 155/2017, de 15 de febrero de 2017.

Conductor qualificat de no apte i acomiadat al qual se li denega una IPT.

…dado que la profesión del actor es la de conductor de furgonetas o camiones, la cual es de carácter sedentario, sin que se necesaria la realización de esfuerzo, pues la carga del vehículo no es una de las obligaciones profesionales del conductor, no cabe apreciar la existencia de impedimento para llevar a cabo toda o las más relevantes tareas que son características de la misma, por lo que no concurren los requisitos que establece el artículo 137.4 de la LGS para que proceda la declaración de incapacidad permanente total.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, secc. 1, núm. 610/2017, de 15 de juny de 2017.

Treballador al qual se li revisa una IPT i quan es reincorpora és acomiadat.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

Ineptitud sobrevinguda (pdf | 73.26kB)
09/11/2020

Les sentències posen de manifest la manca de vinculació entre la qualificació d’aptitud i la valoració dels tribunals sobre l’acomiadament per ineptitud sobrevinguda: l’important no és tant la qualificació obtinguda (el no apte no justifica pers si sol l’acomiadament), sinó que l’empresa demostri que ha esgotat les possibilitats d’adaptació del lloc de treball.

 

- TSJ País Vasco, Sala Social, secció 1, num. 1238/2017, de 30 de maig de 2017:

Treballador al·lèrgic a un component dels auriculars que utilitza com a gestor telefònic.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Castilla y León (Burgos) Sala Social, secció 1, núm. 610/2018, de 3 d’octubre.

Ahora bien, esta actuación preventiva lo que no puede conducir es a que la empresa cree un puesto de trabajo que no precisa o carente de cometido funcional.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, núm. 315/2012, de 2 d’abril.

Treballador que pateix faringitis i disfonia que li impedeix fer l’atenció telefònica.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

09/11/2020

Els incompliments en l’àmbit de la PRL es consideren incompliments laborals, sancionables disciplinàriament. En cas de no fer-ho, l’empresari pot incórrer en una tolerància culpable.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, núm. 837/2017, de 27 de setembre de 2017:

Suspensió de sou i feina a un treballador amb antecedents d’hipoacúsia per no utilitzar les proteccions auditives durant dos dies seguits.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Catalunya, Sala Social, núm. 5843/2018, de 7 de novembre.

Acomiadament per embriaguesa reiterada a obra.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- Jutjat Social 6 de Santander, núm. 24/2021, de 22 de gener de 2021

Acomiadament de peixatera de supermercat per no pujar-se la mascareta per damunt del nas i faltar al respecte a la clienta.

...se encontraba prestando servicios con un producto no envasado, el pescado, por lo que, las normas de prevención de riesgos laborales elaboradas por la empresa demandada, le obligaban al uso correcto de la misma, tapando la boca y la nariz. Y ante el requerimiento de una clienta, y posteriormente, de la responsable de tienda, para que se la colocase bien, hace caso omiso, dirigiéndose a la clienta en un tono amenazante, y sin atender a los requerimientos de la encargada para que se calmase.

Podeu consultar-la en aquest enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22db9aecce21491a/20210209 

09/11/2020

Els tècnics i sanitaris estan

-  AP Tarragona, secció 2, núm 108/2019, de 8 de febrer.

Inhabilitació d’1 any i mig per tècnic per no contemplar la càrrega de la compactadora al camió.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Murcia, Sala Social, secció 1, núm. 869/2018, de 10 d’octubre de 2018.

Condemna civil solidària a l'SP Aliè per no avaluar l'accés a un fals sostre que desconeixia.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

NOTA: Es por trobar un comentari exhaustiu de cadascuna de les sentències a www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com

22/12/2022

Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobreprotecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants que deroga el Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprovava el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants i el Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada; així com totes les normes del mateix rang o inferior en allò que contradiguin o s'oposin al que disposa el Reial decret en qüestió.

Notícies APRL
20/11/2020

A cada número de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, hi publiquem una secció dedicada a les darreres notícies en salut laboral.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.