Associació Catalana de Salut Laboral

Borsa de treball


Data Publicació: 13-06-2022
Referència: 13491
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 30-05-2022
Referència: 13429
Descripció:

OFERTA DE TREBALL DE METGE/SSA ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL Parc Sanitari Sant Joan de Deú és una xarxa d’equipaments assistencials, docents i de recerca integrada en dos àmbits d’especialització: xarxa de Salut Mental i Hospital de Sant Boi. El lloc ofertat pertany a la Direccio de Persones i Valors, al Departament de Prevenció i Salut Laboral. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Jornada completa Requisits:  Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball  Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral  Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven CS/32 o similar Es valorarà:  Formació en Prevenció de Riscos Laborals  Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: parcsanitari.seleccio@sjd.es Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SALUT LABORAL 2022

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 27-05-2022
Referència: 13424
Descripció:

Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb opció a un lloc de treball estable. Contracte inicial d'interinitat, amb jornada completa. Integració dins del Servei de Salut Laboral del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb possibilitat d’accés a carrera professional i de desenvolupament professional i acadèmic.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 19-04-2022
Referència: 13228
Descripció:

s requereix:

 • Grau en Química o Grau en Enginyeria Química o Grau Enginyeria Tècnica Industrial, o titulació equivalent.
  • Formació com a tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals, en l’especialitat de seguretat e higiene.

 

Es valorarà:

 • Experiència professional acreditada mínima d’un any com a tècnic/a superior de riscos laborals en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues.
 • Experiència professional acreditada com a tècnic/a superior de riscos laborals en servei de prevenció relacionat amb el sector sanitari.
 • Disposar l’habilitació per elaborar Plans d’Autoprotecció i d’Emergència.
 • Formació i/o coneixements en les metodologies d’avaluació higiènica.
  • Formació complementaria relacionada amb les funcions del lloc de treball (indicant hores).
  • Formació com a tècnic/a superior de riscos laborals, en les especialitats de psicologia i ergonomia (indicant hores).
  • Coneixements del sector sanitari.
  • Coneixements en matèria de gestió ambiental (sistema EMAS).
  • Carnet de conduir.
  • Nivell C de català o superior.

 

Es cerca un/a professional amb el següent perfil competencial: Planificació, organització, priorització i iniciativa. Adequació al canvi i flexibilitat. Proactiu/iva. Compromès/essa amb l’organització. Capacitat de comunicació i de treball en equip. Capacitat resolutiva i de presa de decisions.

 

Contingut funcional del lloc de treball:

 • Missió: Promoure i integrar la prevenció de riscos laborals en l’entitat Salut/Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, des de la disciplina preventiva de la Seguretat e Higiene i dintre  de l’equip de professionals de Prevenció de Riscos
 • Avaluació dinàmica de Riscos Laborals.
 • Gestió d’EPI’s
 • Investigació d’accidents.
  • Assessorament sobre canvis en instal·lacions i materials, organitzacionals, processos i productes.
  • Coordinació d’activitats empresarials.
  • Formació e informació als treballadors/ores.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

  

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat Salut/ Sant Joan Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 28-03-2022
Referència: 13152
Descripció:

Desde Spring Professional estamos gestionando la incorporación en plantilla para el Servicio de Prevención Mancomunado Grupo La Caixa de un/a Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales. La misión de este equipo de prevención es: Gestionar y coordinar las acciones relativas a la Prevención de riesgos Laborales de las empresas adheridas al Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo "La Caixa" Las responsabilidades que asumirás en la posición son: · Gestión Integral de la prevención de riesgos laborales. · Elaboración de planes de prevención, procedimientos operativos, instrucciones y protocolos. · Elaboración de evaluaciones de riesgos generales y específicos (ergonomía, psicosociales, etc.) · Elaboración e implementación de planes de emergencias. · Investigación de accidentes de trabajo. · Impartición de cursos de formación. · Controles estadísticos, seguimiento de incidencias y gestión de las bases de datos. Requisitos y competencias clave: · Formación académica superior con título superior en prevención de riesgos laborales en sus tres especialidades (Seguridad, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada) · Manejo de herramientas ofimáticas y gestión de base de datos. · Más de 3 años como técnico superior de PRL en servicios de prevención. · Experiencia en tareas de coordinación. · Experiencia en la realización de tareas relacionadas con la disciplina de ergonomía y psicosociología aplicada. · Orientación a resultados. · Orientación al cliente. · Dominios del castellano, catalán e inglés. Interesados/as enviar CV actualizado a: patricia.gonzalez@springspain.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-03-2022
Referència: 13143
Descripció:

Dintre de l’Àrea de la Salut Laboral del servei de prevenció mancomunat i en dependència de la responsable del Servei de prevenció, seleccionem un/a Metge/essa Especialista en Salut Laboral. La seva missió serà la de contribuir, garantint i promoure la salut dels professionals de les empreses associades al Servei de prevenció del Hospital , Residència i empresa de serveis generals. Entre les funcions, la seva responsabilitat serà: • Recopilar l’ informació sobre el estat de salut dels professionals, fent els reconeixements periòdics i de reincorporació. • Revisar i modificar els protocols i procediments del servei. • Realitzar la memòria preventiva, l’estudi epidemiòleg, la planificació de l’activitat preventiva, col•laborar en les campanyes de vacunació (Grip,Covid,etc.), campanyes de promoció a la salut (prevenció de càncer, hàbits saludables,etc.) • Participació en el projectes d’empresa saludable, hospital sense fum,etc. Oferim • Oportunitat de exercir la medicina de la salut laboral en un entorn hospitalari. • Bon ambient laboral. • Formació professional. • Jornada intensiva. • Contracte i salari: Es valorarà directament amb el/la candidat/a. • Incorporació lo més aviat possible. Requerim • Titulació en Medicina y especialitat en Salut Laboral. • Es valorarà experiència professional. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatia i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent, a la següent direcció de correu electrònic: seleccio@hmartorell.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-03-2022
Referència: 13148
Descripció:

Dintre de l’Àrea de la Salut Laboral del servei de prevenció mancomunat i en dependència de la responsable del Servei de prevenció, seleccionem un/a Metge/essa Especialista en Medicina del Treball. La seva missió serà la de contribuir, garantint i promoure la salut dels professionals de les empreses associades al Servei de prevenció del Hospital, Residència i empresa de serveis generals. Entre les funcions, la seva responsabilitat serà: • Recopilar l’ informació sobre el estat de salut dels professionals, fent els reconeixements periòdics i de reincorporació. • Revisar i modificar els protocols i procediments del servei. • Realitzar la memòria preventiva, l’estudi epidemiòleg, la planificació de l’activitat preventiva, col•laborar en les campanyes de vacunació (Grip, Covid, etc.), campanyes de promoció a la salut (prevenció de càncer, hàbits saludables,etc.) • Participació en el projectes d’empresa saludable, hospital sense fum,etc. Oferim • Oportunitat de exercir la medicina del treball en un entorn hospitalari. • Bon ambient laboral. • Formació professional. • Jornada parcial tres dies a la setmana. • Contracte i salari: Es valorarà directament amb el/la candidat/a. • Incorporació el més aviat possible. Requerim • Titulació en Medicina y especialitat en Medicina del Treball. • Es valorarà experiència professional. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatia i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 24-03-2022
Referència: 13136
Descripció:

Dintre de l’Àrea de la Salut Laboral del servei de prevenció mancomunat i en dependència de la responsable del Servei de prevenció, seleccionem un/a Metge/essa Especialista en Salut Laboral. La seva missió serà la de contribuir, garantint i promoure la salut dels professionals de les empreses associades al Servei de prevenció del Hospital , Residència i empresa de serveis generals. Entre les funcions, la seva responsabilitat serà: • Recopilar l’ informació sobre el estat de salut dels professionals, fent els reconeixements periòdics i de reincorporació. • Revisar i modificar els protocols i procediments del servei. • Realitzar la memòria preventiva, l’estudi epidemiòleg, la planificació de l’activitat preventiva, col•laborar en les campanyes de vacunació (Grip,Covid,etc.), campanyes de promoció a la salut (prevenció de càncer, hàbits saludables,etc.) • Participació en el projectes d’empresa saludable, hospital sense fum,etc. Oferim • Oportunitat de exercir la medicina de la salut laboral en un entorn hospitalari. • Bon ambient laboral. • Formació professional. • Jornada intensiva. • Contracte i salari: Es valorarà directament amb el/la candidat/a. • Incorporació lo més aviat possible. Requerim • Titulació en Medicina y especialitat en Salut Laboral. • Es valorarà experiència professional. • Bona orientació de treball en equip, capacitat d’empatia i actitud col•laboradora. • Informàtica a nivell usuari Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent, a la següent direcció de correu electrònic: seleccio@hmartorell.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-03-2022
Referència: 13133
Descripció:

S'incorporarà a l' equip del Servei de Prevenció Mancomunat, en dependència de la Cap del SPM, amb l'objectiu de promoure la seguretat i salut dels professionals de l'organització. Funcions: - Realitzar les memòries preventives anuals de les empreses del grup. - Realització i actualització de les avaluacions de riscos, planificació de l’activitat preventiva i seguiment i la implantació d’aquesta, assessorant els diferents serveis. - Visites de seguretat, observacions visuals del treball, etc. - Realitzar activitats de formació i informació. - Gestió de la plataforma de coordinació d’activitats empresarials. - Coordinació amb la mútua d’accidents, per a la tramitació de les prestacions de riscos durant l’embaràs. - Investigació d’accidents. Realització d’estudis de sinistralitat. - Revisió dels Plans d’Autoprotecció i realització de les formacions específiques i simulacres. - Participació adequacions llocs de treball. - Participació en les reunions dels CSS. - Realització d’informes, gestió epi’s, coordinació amb de servei de compres, coordinació amb l’àrea de vigilància de la salut, etc. Requerim: • Diplomatura/llicenciatura. • Titulació com a Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals, amb les 3 especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. • Imprescindible experiència mínima de 5 anys, preferiblement a SPP/SPM. Oferim: • Jornada completa, horari intensiu (08.00-15.40 h.) • Contracte indefinit. • Incorporació: immediata. • Conveni Siscat.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-03-2022
Referència: 13129
Descripció:

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un importante Servicio de Prevención Ajeno a un/a persona para la coordinación del servicio de vigilancia de la salud. Entre las funciones: - Coordinación de los equipos de VS - Asesoramiento a clientes en materia de salud - Apoyo en los estudios ergonómicos - Formación a clientes - Desarrollo de planes de promoción de la salud - Revisión de los estudios y memorias anuales para la propuesta de mejoras en materia de salud - Coordinación y lanzamiento de campañas de salud y de vacunación - Apoyo en la realización de reconocimientos médicos. Requisitos mínimos - Diplomatura en enfermería - EIR enfermería del trabajo - Valorable máster en PRL - Experiencia en desarrollo de planes de promoción de la salud - Carnet de conducir - Valorable vehículo Se Ofrece - Contrato estable - Horario de lunes a viernes de 8-17h - Salario: 28-32000€/SBA + (Km o coche de empresa)

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 22-02-2022
Referència: 13007
Descripció:

 

Precisem incorporar per a reconeguda entitat de l’àmbit sanitari, un/a TÈCNIC/A PRL.  En dependència de la Responsable de la Unitat de Salut laboral, assumiria tasques relacionades amb la prevenció, vetlla i promoció de la seguretat i salut dels Professionals d’acord amb les responsabilitats i obligacions que deriven de la legislació vigent. Funcions: - Avaluacions de riscos i plans d’emergència - Coordinació d’activitats empresarials - Investigació d’accidents - Elaboració d’informes tècnics de prevenció de riscos laborals - Vetllar pel compliment de la legislació - Col•laboració amb els/les tècnics/ques del servei de prevenció - Altres tasques de gestió administrativa del departament de RRHH Es requereix: - Formació de CFGS en Prevenció de Riscos Professionals - Experiència mínima de 4 anys realitzant tasques administratives relacionades amb la prevenció de riscos laborals en Servei de prevenció o Mútua laboral. - Coneixements de normativa i legislació en matèria de PRL - Competències: Compromís,Rigor i Integritat, Capacitat d’Aprenentatge i motivació per a la millora continua. - Disponibilitat per a treballar de dilluns a divendres en horari de 8:30-15h + 2 tardes 15:30-17h.

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-02-2022
Referència: 12979
Descripció:

INT054-22 La Direcció General de la Policia del Departament d’Interior ha de cobrir temporalment el lloc de treball següent, en substitució de la persona titular de lloc

 Descripció del lloc        

Nom del lloc 

Facultatiu/iva Especialista Avaluació Mèdica

Grup/Mobilitat/Cos

A1. Administració de la Generalitat. Cos de mossos d'esquadra. Cos de mossos d'esquadra personal facultatiu.

Nivell

24

Unitat orgànica

Direcció General de la Policia

Subdirecció/Servei

Servei de Seguiment i Valoració Mèdica

Localitat

Barcelona

Horari

Especial

Nombre de vacants

1

Motiu

Per  substituir  la  incapacitat  temporal de  la  persona  titular  del  lloc i, si s’escau, les vacances no gaudides d’exercicis anteriors

Requisits d'ocupació del lloc                     

Prioritàriament, es tindran en compte les sol·licituds de persones amb vinculació de funcionari de carrera de la categoria de facultatiu/iva del cos de mossos d’esquadra, amb la titulació de medicina.

 

En el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi el requisit anterior, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin els requisits següents:

 

-  Estar en possessió del títol de llicenciat/ada, en medicina.

 

-   Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

 Funcions del lloc  Tasques assignades al lloc ofert

Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l'estat de salut de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra per garantir  l'exercici  de  la  tasca  policial.   Participar   en  el  seguiment     de

 

l'absentisme, per motius de salut, de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra i, en els casos que ho requereixin, donar-los suport en la reincorporació a llocs de treball adaptats a les circumstàncies concretes d'aquestes persones, una vegada finalitzada l'absència. Participar en els procediments de reconeixement de les situacions d'invalidesa de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra. Assessorar i informar sobre la situació administrativa especial de segona activitat les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra que ho requereixin, així com organitzar i formar part dels tribunals mèdics previstos en els procediments de reconeixement de la situació administrativa especial de segona activitat. Participar en l'avaluació de l'exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d'accés a places i provisió de llocs de treball de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Assessorar mèdicament la Subdirecció General de Recursos Humans i informar sobre el compliment dels requisits que en l'àmbit mèdic donen dret a les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra a gaudir de permisos, llicències i reduccions de jornada per cura de familiars, o que justifiquen canvis de lloc de treball per motius  de salut, d'acord amb la normativa aplicable. Exercir qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.

Forma d’ocupació del lloc

 

Comissió de serveis per substitució

 Procediment 

Termini de presentació del CV

Inici: 08/02/2022 - Fi: 14/02/2022

Sistema de selecció:

Estudi del currículum

Acreditacions

Entrevista i/o prova

 

Aquesta selecció es regula per la Instrucció 1/2017

 

Iniciar el procés d'inscripció

 

 

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-01-2022
Referència: 12892
Descripció:

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un importante servicio de prevención ajeno de ámbito nacional a un/a especialista para su centro ubicado en Manresa. La persona seleccionada será responsable de cumplir y garantizar todos los protocolos, así como de la gestión del servicio y del personal vinculado al área de VS. Entre las funciones: Realización de pruebas. Exploración física de los trabajadores. Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Elaboración de informes médicos Determinación de aptitud laboral. Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud. Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales. Requisitos mínimos Licenciatura en medicina + MIR en medicina del trabajo Carnet de conducir y vehículo propio. Experiencia previa en SPP/SPA Se Ofrece Contrato estable Horario a convenir de lunes a viernes de 7:30h-15h + 2 tardes de teletrabajo (horario intensivo en verano) Salario: 48.000€ - 52.000€ Bruto/año Persona de contacto: Laia Teléfono: 652956696

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 20-01-2022
Referència: 12874
Descripció:

L'Hospital de Mataró convoca el procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball d'un/a metge/ssa esp. en Medicina del Treball, amb el càrrec de responsable de la Unitat Bàsica de Salut del CSdM. La missió d'aquest lloc de treball es concreta en liderar l'àrea sanitària del SPRL i assumir la direcció de la UBS. Els requisits d'accés a la convocatòria son: llicenciatura/grau en medicina i cirurgia; titulació oficial de metge esp. en Medicina del Treball via MIR; acreditar un mínim de 2 anys d'experiència com a metge del treball. S'ofereix contracte de treball de durada indefinida i a jornada completa. Si estàs interessat/da en presentar-te a aquest procés de selecció envia'ns la documentació requerida a l'adreça de seleccio.personal@csdm.cat Pots ampliar la informació a través del següent link https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/treballa-amb-nosaltres/680/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-metge-metgessa-especialista-en-medicina-del-treball-amb-el-carrec-de-responsable-de-la-unitat-basica-de-salut-del-csdm-referencia-csm003-22

Sol·licitar més informació